Sứ nhà bác Đài thật đẹp và thật phong phú, đa dạng.