Giờ ai mà thèm chơi mấy loại này vì có đâu mà chơi, kkk, chỉ bít nhìn và câm nín mà thôi, kkk
Không bít nhánh nào nở bốn lớp đây ta, phải nhờ GPS định vị mới được vì mùa nắng tới rùi, ahhaha