Nói thật thấy mấy anh trồng sứ sân thượng tốt thấy mà ham. Còn em trồng dưới đất gà phá hoài thấy nản quá, bữa giao 2 chậu sứ làm biếng đậy vài bữa sau chậu chả còn tí tro.